Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
R Vedy o Zemi, geografia, životné prostredie, územné plánovanie
Use all R* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘R’ itself, but select specific categories from section R*. Use all R* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers
1.4
RB Vedy o Zemi
Použite kódy RB* pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pre praktické prírodopisné práce pre bežného čitateľa uprednostňujte kódy WN*. Pozri tiež: RGB* Fyzikálna geografia a topografia a podradené kategórie, WN* Príroda a svet prírody: všeobecný záujem a podradené kategórie
1.3
RBG Geológia, geomorfológia a litosféra
Pozri tiež: PHVG Geofyzika, RGB Fyzikálna geografia a topografia
1.2
RBGB Sedimentológia a pedológia
Pozri tiež: PNC Chémia životného prostredia, TNCC Mechanika zemín a hornín, TVBP Pôdoznalectvo a obhospodárovanie pôdy
1.2
RBGD Geomorfológia a geologické procesy na zemskom povrchu
Sem zaradiť: erózia, naplavovanie, glaciológia, fluviálne a eolické procesy a pod. Pozri tiež: RGB Fyzikálna geografia a topografia
1.2
RBGF Historická geológia
Sem zaradiť: dosková tektonika, sťahovanie svetadielov
1.4
RBGG Petrológia, petrografia a mineralógia 1.2
RBGH Stratigrafia
RBGK Geochémia
Pozri tiež: PNC Chémia životného prostredia, PNV Chémia minerálov, kryštálov a drahých kameňov
RBGL Ekonomická geológia
Sem zaradiť: geológia ropy a ťažby

detail verzia