Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
P Matematika a veda
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PD Veda: všeobecné témy
Use for: the natural sciences as well as general works on the different branches of science. Use with: other subject codes as appropriate
1.4
PDA Filozofia vedy
PDC Vedecká nomenklatúra a klasifikácia
PDD Vedecké normy, merania a pod.
PDE Matematika pre vedcov
Pozri tiež: PBW Aplikovaná matematika
PDG Priemyselné aplikácie vedeckého výskumu a technologických inovácií
PDJ Predpisy, smernice a nariadenia pre vedu a experimentovanie
Použite pri predpisoch a usmerneniach pre vedcov a odborníkov, či už právnych alebo vydaných inými orgánmi. Podľa potreby použite s ďalším kódom P*, ktorý označuje oblasť vedy. Pozri LNDB8 pre práce pre právnikov. Pozri tiež: LNDB8 Legislatíva vedy a výskumu, vysokých škôl a univerzít
1.1 1.3
PDK Financovanie vedy a politika
PDM Vedecký výskum
PDN Vedecké vybavenie, experimenty a postupy
PDR Vplyv vedy a techniky na spoločnosť
Tam, kde je to možné, použite príslušný kód zo sekcie J. Pozri tiež: JBFV5 Etické otázky: vedecký, technologický a lekársky rozvoj, UBJ Etické a sociálne aspekty IT
1.4
PDT Nanovedy
Použitie pri nanomateriáloch, nanomateriálnej syntéze, chémii nanočastíc. Pozri kód TBN pre všeobecné a nanoinžinierske aspekty nanotechnológie. Pozri tiež: TBN Nanotechnológie
1.1 1.3
PDX Dejiny vedy
Pozri tiež: TBX Dejiny strojárstva a technológií
PDZ Populárna veda
Použite s ďalším kódom P* označujúcim oblasť vedy, ktorá bola populárne spracovaná. Pozri tiež: WNW* Zem: prírodopis: všeobecný záujem a podradené kategórie, WNX Populárno-náučné práce o astronómii a vesmíre

detail verzia