Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
C Jazyk a jazykoveda (lingvistika)
Use all C* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘C’ itself, but select specific categories from section C*. Use all C* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular LANGUAGE 2* Qualifiers plus PLACE 1*, TIME 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers
1.4
CF Lingvistika
Popri kódoch CF* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y JAZYKA; kódy CF* používajte len pri akademických a odborných prácach
1.4
CFA Filozofia jazyka
Pozri tiež: GTD Sémiotika/sémiologia
CFB Sociolingvistika
CFC Gramotnosť
Pozri tiež: JNF Vzdelávacia stratégia a politika, VSL Príručky a manuály gramotnosti dospelých
CFD Psycholingvistika
Class here: neurolinguistics, psychology of language
1.4
CFF Historická a komparatívna lingvistika
Sem zaradiť: etymológia, štúdie o jazykových rodinách. Pozri tiež: CBX Jazyk: história a všeobecné práce
CFG Sémantika, diskurzívna analýza, štylistika
Sem zaradiť: pragmatika, lexikológia, rétorika
CFH Fonetika, fonológia
CFK Gramatika, syntax a morfológia
CFL Paleografia
Sem zaradiť: štúdium písma a písmo (jazykoveda)
1.2
CFM Lexikografia
CFP Preklady a tlmočenie
Sem zaradiť: hermeneutika
CFX Počítačová lingvistika 1.3
CFZ Znakové jazyky, Braillovo písmo a ďalšia jazyková komunikácia

detail verzia