Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Sjå også:
1.4
JN Pedagogikk
Her: utdanning. JN*-koder brukes for utgivelser om utdanningsfeltet som fag eller yrke, men bruk YP*-koder for læremidler for elever i grunn- og videregående skole. Sjå også:
1.4
JNA Pedagogisk filosofi og teori 1.1
JNB Pedagogisk historie
Her: spesifikke skolers historie, høgskolers og universiteters historie, samt generell historie
JNC Pedagogisk psykologi
JND Utdanningssystem og -strukturar
Her: spørsmål om utvelgelse, opptak, inspeksjoner, styresett etc. Brukes med kvalifikatorer for sted for sammenligninger av ulike utdanningssystemer
1.4
JNE Sosialpedagogikk
Brukes for bøker om sosialpedagogikk for høyere utdanning
1.3
JNF Undervisningsmetodikk og retningsliner for utdanning
Her: didaktikk; læringsmetoder for leseopplæring og tallforståelse etc.; retningslinjer for strømming etc.
1.2
JNG Pass av små barn
Use for: works aimed at professionals dealing with childcare or general works on subject. Sjå også: JNLA Førskolar og barnehagar
1.3
JNH Heimeundervisning
JNK Skoleadministrasjon og -organisering
Her: problem med mobbing, skulking og disiplin
1.3
JNL Skolar og førskolar
Sjå også: VSK Yrkes- og utdanningsrettleiing
1.3
JNM Høgare utdanning
Her: all høyere utdanning; inkludert utdanningsinstitusjoner som tilbyr yrkesutdanning og teknisk utdanning, samt høgskoler og universitet. Sjå også: VSK Yrkes- og utdanningsrettleiing
1.4
JNP Vaksenundervisning, vidareutdanning
Her: livslang læring, folkeopplysning. Brukes for utgivelser om voksenopplæring eller -undervisning som ikke er på universitetsnivå eller er yrkesfaglig opplæring. Sjå også: VSL Lese- og skriveopplæring for vaksne: guidar og handbøker, VSN Matematikk for vaksne: guidar og handbøker
1.4
JNQ Open læring, fjernundervisning
JNR Karriererettleiing
JNS Spesialundervisning
Her: spesialpedagogikk, undervisning av elever fra ulik kulturell eller språklig bakgrunn etc.
1.4
JNT Undervisningsmetodar
Her: kontroll i klasserommet, klasseledelse, mentorskap, coaching, timeplanlegging, veiledning
1.4
JNU Undervisning i eit spesifikt fag
Tildel også kode for faget som det blir undervist ved å bruke YP*-koder der det er hensiktsmessig
JNV Undervisningsutstyr og teknologi, dataassistert læring
Brukes for bøker om bruk at digital teknologi og digitale læremidler i undervisning i klasserommet og for opplæring
1.4
JNW Utanomfaglege aktivitetar
Her: ekskursjoner, skoleturer, sports- og samfunnsaktiviteter, arrangementer, opptredener etc.; også aktiviteter etter skoletid, SFO
1.3
JNZ Studie- og læringsferdigheiter

versjonsdetaljar