Thema leidinių kategorijos 1.3

(We are aware of an intermittent issue with connectivity to this server, and are working to resolve it.)

Ankstesnės Thema versijos yra taip pat prieinamos 1.2 1.1 1.0.

Naršyti Thema paieškos kategorijų hierarchijoje arba ieškoti konkretaus pavadinimo.

Peržiūrėkite paieškos patarimus žemiau.

Žymėjimas Kategorijos pavadinimas Add Mod ?
C Kalba ir lingvistika
CF Lingvistika
Nurodę reikiamą CF* kodą, pateikite ir atitinkamą KALBOS žymą; CF* kodus naudokite tik akademiniams ir specialistams skirtiems leidiniams
CFA Kalbos filosofija
Taip pat žr.: GTD Semiotika
CFB Sociolingvistika
CFC Raštingumas
Taip pat žr.: JNF Mokymo strategijos ir politika, VSL Rašybos žinynai ir vadovėliai suaugusiesiems
CFD Psicholingvistika 1.3
CFF Istorinė ir lyginamoji kalbotyra
Etimologija, kalbų šeimų studijos ir panašiai. Taip pat žr.: CBX Kalba: istorija ir bendrieji klausimai
CFG Semantika, diskurso analizė, stilistika
Pragmatika, leksikologija, retorika
CFH Fonetika, fonologija
CFK Gramatika, sintaksė ir morfologija
CFL Paleografija (rašto istorija ir tyrimai)
Rašto ir rašto sistemų tyrimai
1.2
CFM Leksikografija
CFP Vertimas raštu ir žodžiu
Hermeneutika
CFX Kompiuterinė lingvistika 1.3
CFZ Gestų kalbos, brailio raštas ir kiti lingvistinės komunikacijos būdai

i dettagli della versione