ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
196 E-publikasjoner: Tilgjengelighetsdetaljer
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
15
196 00 Tilgjengelighet, sammendrag
<ProductFormFeatureDescription> inneholder et kort, forklarende sammendrag om produktets tilgjengelighet, i overenstemmelse med andre detaljer som er oppgitt i beskrivelsen av produktet. Sammendraget bør både beskrive de tilgjengelighetsfunksjonene som er med og eventuelle mangler. Mer detaljert informasjon kan gis ved å bruke kodene 94–96. Kun for bruk i ONIX 3.0
37 46
196 01 LIA Compliance Scheme 16
196 02 EPUB Tilgjengelighetsspesifikasjon 1.0 A
I samsvar med kravene i EPUB tilgjengelighetsspek 1.0 og WCAG nivå A. <ProductFormFeatureDescription> kan inneholde en URL som lenker til sertifisering fra en tredjepart. Dersom en URL ikke sendes, er oppfyllelse av kravene i tilgjengelighetsspesifikasjonen sertifisert av utgiver selv
36 46
196 03 EPUB Tilgjengelighetsspesifikasjon 1.0 AA
I samsvar med kravene i EPUB tilgjengelighetsspek 1.0 og WCAG nivå AA. <ProductFormFeatureDescription> kan inneholde en URL som lenker til sertifisering fra en tredjepart. Dersom en URL ikke sendes, er oppfyllelse av kravene i tilgjengelighetsspesifikasjonen sertifisert av utgiver selv
36 46
196 05 PDF/UA
Oppfyller kravene i ISO 32000-1:2008 og ISO 14289-1:2014 – Portable Document Format for Universal Accessibility. Kun for bruk i Onix 3.0
46
196 09 Utilgjengelig
Det er kjent at produktet mangler viktige funksjoner som kreves for å gi bred tilgjengelighet. Kun for bruk i ONIX 3.0
40
196 10 Ingen av lesesystemets funksjoner for tilgjengelighet er deaktivert (unntatt)
Ingen av de funksjonene for tigjengelighet som lesesystemet, leseenheten eller programvaren tilbyr er deaktivert, overstyrt eller på andre måter umulig å bruke (inkludert, men ikke begrenset til valg av tekststørrelse, font, tekstbakgrunn eller farge, tekst-til-tale) UNNTATT de som er spesifisert i <EpubUsageConstraint>. Merk at dersom deler av tekstinnholdet er tilgjengelig som bilder (f.eks. bilder av tekst, ikke ren tekst), vil det ikke være mulig å bruke disse funksjonene for tilgjengelighet
15 46
196 11 Innholdsfortegnelse med navigasjon
Innholdsfortegnelsen gir direkte tilgang til alle tekstnivåene (dvs. via hyperlenker) på nivåer over enkeltavsnitt (dvs. alle kapitler og underkapitler) og til alle tabeller, figurer, illustrasjoner osv. Ikke-tekstlige elementer som illustrasjoner, tabeller, lyd- eller videoinnhold kan være direkte tilgjengelig fra innholdsfortegnelsen, eller fra ei lignende liste over illustrasjoner, tabeller osv.
15
196 12 Register med navigasjon
Registeret gir direkte (dvs. via hyperlenker) tilgang til hvor registertermene er brukt i selve dokumentteksten
15
196 13 Leserekkefølge
All tekst er satt opp i logisk leserekkefølge (inkludert tekst som visuelt presenteres som utskilt fra øvrig tekstflyt, f.eks. i egne bokser, bildetekster, tabeller, fotnoter, sluttnoter, sitater osv.). Ikke-tekstlig innhold er også lenket inn i denne logiske leserekkefølgen. (Ikke-tekstlig innhold som er kun dekorativt kan ignoereres)
15
196 14 Korte alternative beskrivelser
Alt ikke-tekstlig innhold har korte alternative beskrivelser, vanligvis angitt via alt atributter. Merk at dette berører vanlige bilder (f.eks. fotografier og diagrammer) og også alt innhold som er en del av produktet som lyd og video. Lyd- og videoinnhold bør inkludere alternative beskrivelser tilpasset personer med hørselshemning eller synshemming. (Ikke-tekstlig innhold som kun er dekorativt kan ignoreres, men tilgjengeligheten til ressurser som leveres via nettilgang, og ikke som en del av ei pakke av epublikasjoner, må inkluderes)
15
196 15 Fullstendige alternative beskrivelser
Alt ikke-tekstlig innhold har fullstendige alternavtive beskrivelser. Merk at dette berører vanlige bilder (f.eks. fotografier og diagrammer) og også alt innhold som er en del av produktet som lyd og video. Lyd- og videoinnhold bør omfatte fullstendige alternative beskrivelser (f.eks. video som er beskrevet med lyd) og undertekster eller lukkede billedtekster som er tilpasset personer med hørselshemning eller synshemming. (Ikke-tekstlig innhold som kun er dekorativt kan ignoreres, men tilgjengeligheten til ressurser som leveres via nettilgang, og ikke som en del av ei pakke av epublikasjoner må inkluderes)
15 46
196 16 Visuelle data er også tilgjengelig som ikke-grafisk data
Dersom produktet inneholder grafiske data (f.eks. grafer og diagrammer), er de underliggende dataene også tilgjengelige i ikke-grafisk form (vanligvis tabell eller tekst)
15
196 17 Tilgjengelig matematisk innhold
Matematisk innhold som ligninger som kan brukes med assisterende teknologi, f.eks. ved bruk av MathML. Semantic MathML er foretrukket, men Presentational MathML kan brukes
15
196 18 Tilgjengelig kjemisk innhold
Innhold som kjemiske formler som kan brukes med assisterende teknologi, f.eks. ved bruk av ChemML
15
196 19 Sidetall i tilsvarende trykt utgave
For e-publikasjoner med flytende sidevisning, inneholder henvisning til sidenummerering i et tilsvarende trykt produkt
15 46
196 20 Synkronisert forhåndsinnspilt lyd
Tekstsynkronisert forhåndsinnspilt lyd (naturlig eller syntetisk stemme) er inkludert for så godt som alt tekstlig materiale, inkludert alle alternative beskrivelser
15
196 21 Tekst-til-tale er tilgjengelig
Tekst-til-tale er optimalisert gjennom tilgang til PLS-ordbøker, SSML eller CSS talesyntese
19
196 22 Språktagging er tilgjengelig
Tekstens språk er spesifisert (f.eks. via language-attributtet i HTML eller XML) for å optimalisere tekst-til-tale (og andre alternative gjengivelser), både for dokumentet som helhet, og der det er hensiktsmessig, for enkeltord, -fraser eller -avsnitt i et annet språk enn resten av teksten
20
196 24 Dysleksi: lesbarhet
Spesiell font, mellomrom mellom bokstaver, linjer og avsnitt, farger og andre valg som er tilgjengelige for å forbedre lesbarheten for lesere med dysleksi. Detaljer, inkludert navnet på fonten bør angis i <ProductFormFeatureDescription>
33 46
196 25 Bruk av farge
For lesere med fargeblindhet eller nedsatt fargesyn, bruk av farge er ikke den eneste måten grafikk kan tydes på (f.eks. i diagrammer)
48
196 26 Bruk av kontrast
Brødteksten har kontrast på minst 4.5:1 (eller 3:1 for stor tekst og overskrifter)
48
196 94 Nettside for detaljert tilgjengelighetsinformasjon
<ProductFormFeatureDescription> inneholder en URL til ei nettside som inneholder en detaljert beskrivelse av funksjonalitet for tilgjengelighet, kompatibilitet, testing osv. Nettsida bør vedlkeholdes av en uavhengig organisasjon
19
196 95 Nettside for detaljert tilgjengelighetsinformasjon, fra en pålitelig tredjepart
<ProductFormFeatureDescription> inneholder en URL til ei nettside som inneholder en detaljert beskrivelse av funksjonalitet for tilgjengelighet, kompatibilitet, testing osv. Nettsida bør vedlkeholdes av en uavhengig tredjepart
19
196 96 Utgivers nettside for detaljert tilgjengelighetsinformasjon
<ProductFormFeatureDescription> inneholder en URL til ei nettside som inneholder en detaljert beskrivelse av funksjonalitet for tilgjengelighet, kompatibilitet, testing osv. Nettsida bør vedlkeholdes av utgiver selv
19
196 97 Testet for kompatibilitet
<ProductFormFeatureDescription> inneholder en URL til ei nettside som inneholder en kort beskrivelse av kompatibilitetstesting som er gjort av produktet, inkludert kompatibilitet med ulik assistert teknologi, som tredjeparts programvare for skjermlesing. Se også kode 00 for et sammendrag av produktets tilgjengelighetsfunksjonalitet
15
196 98 Kontaktinformasjon til en pålitelig tredjepart
<ProductFormFeatureDescription> inneholder e-postadressen til en kontakt hos en ‘pålitelig tredjepart’. Man kan sende detaljerte spørsmål om produktets tilgjengelighet til denne personen
15
196 99 Kontaktinformasjon til utgiver for ytterligere informasjon om tilgjengelighet
<ProductFormFeatureDescription> inneholder e-postadressen til en kontakt hos utgiver. Man kan sende detaljerte spørsmål om produktets tilgjengelighet til denne personen
15

versjonsdetaljer